Informacje

Standardy organizacyjne teleporady
w ramach POZ: informacje dla pacjentów

17.03.2021

 

Dokument ten zawiera informacje o warunkach udzielania teleporad i e-rozwiązaniach stosowanych
w Praktyce Lekarza Rodzinnego i Przychodni Specjalistycznej Sp. z o.o. (87-100 Toruń, ul. Grabowa 10) (Świadczeniodawca), zgodnie z § 3 p. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Dokument jest przeznaczony dla pacjentów Świadczeniodawcy. Jego treść jest udostępniana:

 • w miejscu udzielania świadczeń przez Świadczeniodawcę (87-100 Toruń, ul. Grabowa 10),

 • na stronie internetowej Świadczeniodawcy (www.grabowa10.pl ),

 • telefonicznie (na żądanie pacjenta).

 

Spis treści

1. Informacje o warunkach udzielania teleporad 2

1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad 2

1.2 Ustalenie terminu teleporady 2

1.3 Nawiązanie kontaktu z pacjentem 2

1.4 Sposób udzielenia teleporady 3

Program DOKTOR WIHAJSTER 3

Skype 3

Połączenia telefoniczne 3

1.5 Sposób postępowania w razie braku kontaktu z pacjentem 3

1.6 Bezpośredni kontakt z pacjentem 3

1.7 Świadczenia wyłączone z zakresu teleporad 4

2. Instrukcje dla pacjentów 4

2.1 E-recepty 4

2.2 E-skierowania 4

2.3 E-zlecenia na wyroby medyczne 5

2.4 Zlecenia badań dodatkowych 5

2.5 Internetowe Konto Pacjenta 6

 

 

1. Informacje o warunkach udzielania teleporad

Świadczeniodawca zapewnia możliwość pacjentom kontaktu w sposób umożliwiający nawiązanie połączenia ze Świadczeniodawcą bez zbędnej zwłoki.

1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad

Świadczeniodawca do udzielania teleporad wykorzystuje połączenia telefoniczne.

1.2 Ustalenie terminu teleporady

W celu ustalenia terminu teleporady prosimy pacjentów o kontakt telefoniczny ze Świadczeniodawcą pod numerem telefonu 56 645-87-57 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00.

Teleporada jest realizowana:

 • nie później niż w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do Świadczeniodawcy albo

 • w późniejszym terminie, ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

1.3 Nawiązanie kontaktu z pacjentem

Świadczeniodawca nawiązuje kontakt telefoniczny z pacjentem w ustalonym wcześniej terminie
i o wcześniej ustalonej godzinie. Podejmowane są co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem
(między pierwszą a trzecią próbą powinno upłynąć minimum 5 minut).

1.4 Sposób udzielenia teleporady

Przed udzieleniem teleporady osoba udzielająca teleporady dokonuje weryfikacji tożsamości pacjenta, w szczególności na podstawie danych przekazanych przez samego pacjenta.

Połączenia telefoniczne

Po potwierdzeniu terminu i godziny teleporady pacjent otrzymuje informację o numerze telefonu, którego będzie używać osoba udzielająca teleporady. Nie może to być zastrzeżony numer telefonu, ponieważ pacjent musi mieć pewność, że kontaktuje się z nim placówka medyczna w sprawie teleporady.

1.5 Sposób postępowania w razie braku kontaktu z pacjentem

Świadczeniodawca – w terminie i o godzinie ustalonych wcześniej - podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem (między pierwszą a trzecią próbą powinno upłynąć minimum 5 minut).

Jeżeli opisane próby kontaktu z pacjentem nie przynoszą rezultatu, odnotowuje się informację na ten temat w dokumentacji medycznej pacjenta. W celu umówienia nowego terminu teleporady pacjent kontaktuje się ze Świadczeniodawcą w sposób opisany w części 1.2 Ustalenie terminu teleporady).

1.6 Bezpośredni kontakt z pacjentem

Jeżeli z uwagi na stan zdrowia pacjenta nie jest możliwe udzielenie teleporady, pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w bezpośrednim kontakcie
z pracownikiem Świadczeniodawcy.

Okoliczności uzasadniające taki sposób postępowania Świadczeniodawca ustala w porozumieniu
z pacjentem lub przedstawicielem ustawowym pacjenta.

1.7 Świadczenia wyłączone z zakresu teleporad

Od 16 marca 2021 r. następujące świadczenia mogą być realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem:

 • świadczenia, w przypadku których pacjent lub opiekun ustawowy pacjenta nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady (nie dotyczy wystawiania - bez badania pacjenta - recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, a także wydania zaświadczenia),

 • pierwsza wizyta, realizowana przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych
  w deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ,

 • świadczenia w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,

 • świadczenia w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,

 • świadczenia na rzecz dzieci do 6. roku życia (nie dotyczy porad kontrolnych, ustalonych
  w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego).

2. Instrukcje dla pacjentów

2.1 E-recepty

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-recepty.

W trakcie wizyty lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-receptę:

 • e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje w aptece,

 • SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu recepty i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje w aptece wraz ze swoim numerem PESEL,

 • w postaci wydruku (na żądanie pacjenta lub gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta).

W wyjątkowych sytuacjach pacjent może także otrzymać dane do realizacji e-recepty w innej formie.

 

Więcej informacji na temat e-recept znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta

 

2.2 E-skierowania

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-skierowania.

Podczas konsultacji lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-skierowanie na leczenie specjalistyczne lub do szpitala:

 • e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę. Pacjent może także podać 4-cyfrowy kod dostępu (znajdujący się na skierowaniu) i swój numer PESEL,

 • SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu e-skierowania i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje podczas rejestracji na wizytę wraz ze swoim numerem PESEL,

 • w postaci wydruku (na żądanie pacjenta, gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta lub gdy pacjent nie posiada Internetowego Konta Pacjenta), który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę.

 

Więcej informacji na temat e-skierowań znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie

 

 

2.3 E-zlecenia na wyroby medyczne

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-zlecenia na wyroby medyczne.

Podczas konsultacji lub teleporady pacjent może otrzymać e-zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (protezy, obuwie ortopedyczne, pieluchomajtki, sprzęt stomijny itp.):

 • na druku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, z którym pacjent udaje się do sklepu medycznego lub apteki (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia),

 • w postaci numeru zlecenia, który pacjent podaje w sklepie medycznym lub aptece wraz ze swoim numerem PESEL (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia).

 

Więcej informacji na temat e-zleceń znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/zlecenia-na-wyroby-medyczne

 

 

2.4 Zlecenia badań dodatkowych

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych.

Badania dodatkowe, zlecone w trakcie udzielonego świadczenia, można wykonać u Świadczeniodawcy lub w podmiotach, z którymi Świadczeniodawca współpracuje w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych (szczegółowy zakres współpracy z innymi podmiotami leczniczymi jest uregulowany w umowach będących podstawą współpracy z tymi podmiotami).

Szczegółowa informacja o miejscu realizacji konkretnych badań zleconych znajduje się w tabeli poniżej.

 

Lp.

Nazwa badania

Miejsce realizacji

Godziny pracy

Nr telefonu

1.

Diagnostyka laboratoryjna

Gabinet zabiegowy

87-100 Toruń

ul. Grabowa 10

8:00-9:30 pon., śr., pt.

8:30-9:30 wt., czw.

56 645 87 57

2.

Diagnostyka laboratoryjna Vitalabo

Punkt pobrań Vitalabo

87-100 Toruń

ul. Plac 18 Stycznia 4

7:00-16:00 codziennie

56 622 09 88

3.

Badania USG: Przychodnia „Nasz Lekarz”

Pracownia USG

„Nasz Lekarz”

87-100 Toruń

ul. Batorego 18-22

9:00-13:00 czwartki

56 300 43 00

4.

Zdjęcia RTG: Przychodnia „Olk-Med”

Pracownia RTG

„Olk-Med”

87-100 Toruń

ul. Plac 18 Stycznia 4

8:15-16:30 codziennie

56 622 66 66