Informacje

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU INTERNETOWEJ REJESTRACJI PACJENTÓW PRAKTYKI LEKAKARZA RODZINNEGO I PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ SP. Z O.O.

 

 § 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów przez pacjentów Praktyki Lekarza Rodzinnego i Przychodni Specjalistycznej Sp. z o.o. z Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów zamieszczonego na stronie internetowej www.grabowa10.pl, zwanego dalej „systemem”
2. Właścicielem i administratorem Systemu jest Praktyka Lekarza Rodzinnego i Przychodnia Specjalistyczna Sp. z o.o.
3. W celu prawidłowego korzystania z Systemu zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. 
4. Praktyki Lekarza Rodzinnego i Przychodni Specjalistycznej Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Systemu lub modyfikacji zakresu świadczonych usług ze względów technicznych.
5. Korzystanie z Systemu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2 Zasady rejestracji Pacjenta 

1.  Z Internetowej Rejestracji Pacjentów mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, które posiadają aktualną deklaracje w Praktyce Lekarza Rodzinnego i Przychodni Specjalistycznej Sp. z o.o.
2.  Dostęp do Systemu Internetowej Rejestracji odbywa się na podstawie weryfikacji danych: imię i nazwisko pacjenta, numer PESEL, numer telefonu oraz adresu e-mail. 
3. Lgowanie się do Systemu Internetowej Rejestracji odbywa się poprzez stronę internetową www.grabowa10.pl (zakładka Rejestracja online)
4. Pacjent powinien uzupełnić/zaktualizować dane kontaktowe (numer telefonu, adres zamieszkania, PESEL). 
5. Praktyki Lekarza Rodzinnego i Przychodni Specjalistycznej Sp. z o.o.nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Pacjenta hasła dostępu jakiejkolwiek osobie trzeciej. 
6. System Internetowej Rejestracji Pacjentów jest dostępny dla Pacjentów całodobowo. 
7. Rejestracja w gabinecie możliwa jest z wyprzedzeniem nie przekraczającym 7 dni.  
8. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji Pacjent otrzymuje automatycznie, drogą elektroniczną na adres e-mail potwierdzenie zaplanowanej wizyty, pod warunkiem, iż Pacjent podał prawidłowy adres e-mail oraz wyraził na to zgodę. 
9. Informacja o rezygnacji z wizyty powinna być przekazana przez Pacjenta (osobiście, telefonicznie lub przez swoje konto internetowe) najpóźniej na 3 godziny przed terminem wizyty.
10. Pacjent, który nie zgłosił odwołania wizyty i wizyta nie została zrealizowana, może być pozbawiony dostępu do rejestracji internetowej. 
11. Prawo do korzystania z rejestracji internetowej, na okres do 90 dni, może być też odebrane Pacjentowi za nieprzestrzeganie tego Regulaminu oraz za: 
    a) próby nieautoryzowanego dostępu do Systemu, 
    b) czynności zmierzające do uszkodzenia lub destabilizacji pracy Systemu rejestracji, 
    c) wprowadzenie przez użytkownika fikcyjnych danych. 
12. Pacjent rejestrujący się z wyprzedzeniem (internetowo / telefonicznie) ma obowiązek upewnić się czy wizyta, którą zaplanował jest aktualna.
13. W przypadku nagłych zdarzeń losowych, np. choroba lekarza, Praktyka Lekarza Rodzinnego i Przychodna Specjalistyczna Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty w ustalonym terminie.
14. Pacjent ma prawo złożyć reklamację odnośnie braku realizacji usług wymienionych w regulaminie pisemnie na adres Praktyka Lekarza Rodzinnego i Przychodna Specjalistyczna Sp. z o.o. ul.Grabowa 10 w Toruniu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia 


§ 3 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Praktyki Lekarza Rodzinnego i Przychodni Specjalistycznej Sp. z o.o.
2. Praktyka Lekarza Rodzinnego i Przychodna Specjalistyczna Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie narzędzia informatyczne umożliwiające połączenie z Systemem, które nie są przez nią autoryzowane.
3. Praktyka Lekarza Rodzinnego i Przychodna Specjalistyczna Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.