Informacje

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu (Serwis), czyli https://grabowa10.pl/ podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest "PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO I PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ", ul. Grabowa 10, 87-100 Toruń (Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rejestracja@grabowa10.pl

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych: a pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@dpo24.pl lub rejestracja@grabowa10.pl lub listownie "PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO I PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ", ul. Grabowa 10, 87-100 Toruń

 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu: zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym rejestracji i prowadzenia konta użytkownika (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,

 5. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google+). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

 1. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody użytkownika Serwisu lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika w Serwisie.

 2. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 4 pkt.jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z funkcjonalności, tj. rejestracji i prowadzenia konta użytkownika.

 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego (lub adresu e-mail
  i telefonu kontaktowego):

  1. Imię i nazwisko

  2. adres e-mail,

  3. numer telefonu,

  4. inne dane przekazane przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 4. Przekazanie danych wskazanych w ust. 9 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest niemożność wysłania użytkownikowi odpowiedzi.

 5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 4 powyżej. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania umowy,

 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

 • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

 • czas do momentu wycofania zgody.

 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta użytkownik, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekaza

 2. dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;

 • innym administratorom, np. kurierom.

 1. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,

 2. prawo do sprostowania danych osobowych,

 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 1. W celu realizacji wskazanych w ust. 19 powyżej praw należy skontaktować się
  z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rejestracja@grabowa10.pl

 2. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

 3. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Serwisu https://grabowa10.pl/ Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.

 4. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce Prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.