Informacje

• Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz informacji o udzielonych świadczeniach.

• Praktyka Lekarza Rodzinnego i Przychodnia Specjalistyczna Sp. z o.o. udzielająca świadczeń zdrowotnych udostępni dokumentację medyczną Pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta. W przypadku wnioskowania o udostępnienie dokumentacji medycznej przez inną osobę niż pacjent, którego dokumentacja dotyczy, konieczne jest dołączenie do wniosku pisemnego upoważnienia dla tej osoby do dostępu do dokumentacji.

• Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona pacjentowi w formie kserokopii, odpisu, wyciągu lub na nośniku elektronicznym. Realizacja wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki, a więc możliwie jak najszybciej.

• Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można składać w REJESTRACJI. Ponadto istnieje możliwość zgłoszenia potrzeby udostępnienia dokumentacji medycznej za pomocą poczty e-mail: rejestracja@grabowa10.pl

W przypadku osobistego odbioru dokumentacji konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości przez osobę odbierającą dokumentację medyczną.