Ogłoszczenie niszczenie dokumetnów - 30.06.2023

Ogłoszenie o niszczeniu dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że planowane jest niszczenie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w PRAKTYCE LEKARZA
RODZINNEGO I PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ SP. Z O.O., ul. Grabowa 10, 87-100 Toruń w latach 1950 – 2002.
Osoby zainteresowane odbiorem indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia, tj.:
pacjenci, przedstawiciele ustawowi pacjentów (np. rodzice dzieci będących pacjentami), osoby upoważnione przez pacjenta - będą mogły odebrać dokumentację po zgłoszeniu się do placówki do dnia 31.08.2023r. Po upływie wyznaczonego terminu prowadzona i przechowywana w postaci papierowej dokumentacja medyczna, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostanie przeznaczona do zniszczenia.
Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849 t.j.)..

ZAPYTANIE OFERTOWE - 6.02.2023

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO I PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA SP. Z O.O. zaprasza do składania ofert na modernizację oprogramowania medycznego oraz dostawę i instalację infrastruktury IT.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać drogą elektroniczną rejestracja@grabowa10.pl  drogą pocztową bądź osobiście do dnia 15.02.2023 roku, do godz. 11:00.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Pobierz

Załącznik nr 1 do ZO - Formularz ofertowy Pobierz

Załącznik nr 1A do ZO Pobierz

Załącznik nr 2 do ZO - Oświadczenie Wykonawcy Pobierz

Załącznik nr 3 do ZO - Oświadczenie o przynależności Pobierz

Załącznik nr 4 do ZO - Umowa (projekt) Pobierz

Załącznik nr 5 do ZO- Zobowiązanie do udostępnienia zas Pobierz

Załącznik nr 6 do ZO - Oświadczenie Wykonawcy Pobierz

Załacznik nr 7 do ZO - Oświadczenie o braku powiazań z zamawiającym Pobierz

 

ROZSTRZYGNIĘCIE- ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 6.02.2023

Protokól z postępowania -  Pobierz